Thursday, December 08, 2016

Paman/Bibi Rasulullah

Nama paman dan bibi Rasulullah saw.:
1. Zubair.
2. Abu Thalib (Abd Manaf).
3. Abdul Ka'bah.
4. Umm Hakim al-Baidha’ (kembaran dari Abdullah ayahanda Rasulullah saw.); yang menikah dengan Kuraiz bin Rabi’ah bin Habib bin Abd Syams yang kemudian melahirkan dari Arwa Um Utsman dan Amir bin Kuraiz.
5. Atikah, yang menikah dengan Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, kemudian melahirkan Zuhair bin Abu Umayyah dan Abdullah bin Abu Umayyah. Zuhair dan Abu Abdullah merupakan saudara seayah dari Ummu  Salamah, salah satu istri Rasulullah saw. 
6. Barrah, yang menikah dengan Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah al-Makhzumi dan melahirkan Abu Salamah bin Abd al-Assad, kemudian menikah lagi dengan Abu Rahm bin Abdul-'Uzza (saudara dari Huwaithib bin Abdul-‘Uzza bin Abi Qais bin Abdud) dari Bani Amir bin Lu’ay dan melahirkan Abu Sabrah.
7. Umaimah, yang menikah dengan Umair bin Wahb bin Abd bin Qushay, kemudian melahirkan Thulaib bin Umair.

(Ibu dari ketujuh paman/bibi Rasulullah ini adalah Fathimah binti Amr bin A’idz bin Imran bin Makhzum. Ketujuh paman/bibi ini merupakan saudara kandung seayah seibu dari ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib)

8. Hamzah yang berjuluk Asadullah (Singa Allah dan Rasul-Nya).
9. Muqawwam.
10. Hajl (Mughirah).
11. Shafiyyah, yang menikah dengan Harits bin Harb bin Umayyah, kemudian menikah dengan ‘Awam bin Khuwailid dan melahirkan Zubair.
12. Sa’ib.

(Ibu dari kelima paman/bibi Rasulullah ini adalah Halah binti Uhaib bin Abd Manaf bin Zuhrah; sepupu dari Aminah binti Wahb bin Abd Manaf ibunda Rasulullah saw.)

13. Abbas. 
14. Dhirar.

(Ibu dari kedua paman Rasulullah ini adalah Natilah binti Janab bin Kulaib bin Malik; seorang perempuan suku Namr bin Qasith)

15. Harits. 
16. Qatsm bin Abdul Muththalib.

(Ibu dari kedua paman Rasulullah ini adalah Shafiyyah binti Jundab bin Hujair bin Zabab bin Habib bin Sawa’ah bin ‘Amir bin Sha’sha’ah)

17. Abdul ‘Uzza (Abu Lahab).

(Ibu dari paman Rasulullah ini adalah Lubna bin Hajar bin Abd Manaf bin Dhathir bin Habasyiah bin Salul al-Khaza’iyah)

18. Ghaidaq (Naufal) bin Abdul Muththalib.

(Ibu dari paman Rasulullah ini adalah Mamna’ah binti Amr bin Malik bin Mu’ammal bin Suwaid bin Sa’ad bin Masynu’ bin Abd bin Habtar; seorang perempuan suku Khaza’ah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Qatsm adalah saudara seibu dari Ghaidaq, bukan saudara seibu dari Harits.)

Di antara para pamannya, hanya Hamzah dan Abbas yang memeluk Islam. Adapun bibi Shafiyyah diakui juga memeluk Islam sesuai ijmak para ulama, sedangkan terkait Arwa dan Atikah, para ulama berbeda pendapat tentang keislamannya.

#maulidnabi
#bulanmaulid
#اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّد يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّم

Sumber: Asadul Ghabah karya Ibnu Atsir

Anak-anak Rasulullah

- Khadijah merupakan ibu dari seluruh anak perempuan Rasulullah saw., yaitu:
1. Zainab
2. Ruqayyah
3. Ummu Kultsum
4. Fathimah
- Khadijah juga melahirkan anak-anak laki-laki:
5. Qasim
6. Thahir
7. Thayyib (Abdullah)
- Adapun anak-anak laki-laki Rasulullah yang tidak dilahirkan Khadijah hanya:
8. Ibrahim

#maulidnabi
#bulanmaulid
#اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّد يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّم

Sumber: Asadul Ghabah karya Ibnu Atsir

Istri-Istri Rasulullah

1. Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah saw. adalah Khadijah. Beliau tidak menikah sampai Khadijah wafat.
2. Kemudian beliau menikahi Saudah binti Zam’ah. 
- Az-Zuhri meriwayatkan bahwa beliau menikahi Saudah sebelum menikahi Aisyah, yaitu saat beliau masih di Mekkah. Beliau juga hidup bersama Saudah di Mekkah. 
- Perawi yang lain meriwayatkan bahwa beliau menikahi Aisyah lebih dahulu baru kemudian menikahi Saudah, tetapi  disebut menikahi Aisyah lebih dahulu karena Aisyah masih kecil.
3. Beliau menikahi Aisyah binti Abu Bakar di Mekkah dan hidup bersamanya di Madinah pada tahun ke-2 H.
4. Beliau menikahi Hafshah binti Umar bin al-Khaththab pada bulan Sya’ban tahun ke-3 H.
5. Beliau menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyyah Ummul Masakin (ibu orang-orang miskin) pada tahun ke-3 H. Zainab hidup bersama Rasulullah saw. selama dua atau tiga bulan. Di antara istri-istri Rasulullah, Zainab wafat setelah Khadijah.
6. Beliau menikahi Ummu Salamah binti Abu Umayyah pada bulan Sya’ban tahun ke-4 H.
7. Beliau menikahi Zainab binti Jahsy al-Asadiyyah pada tahun ke-5 H., dan sebagian riwayat menyebut tahun lain.
8. Beliau menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan pada tahun ke-6 H., lalu hidup bersamanya pada tahun ke-7 H.
9. Beliau menikahi Juwairiyah binti Harits pada tahun ke-6 H., sementara sebagian riwayat menyebutkannya pada tahun ke-5 H.
10. Beliau menikahi Maimunah binti Harits al-Hilaliyyah pada tahun ke-7 H.
11. Beliau menikahi Shafiyyah binti Huyai pada tahun ke-7 H.

Kesebelas istri Rasulullah tersebut tidak ada perbedaan ulama tentangnya. Beliau kemudian meninggal saat bersama 9 di antaranya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah tetapi beliau tidak sampai mengintiminya, atau sudah dilamar tetapi beliau belum menikahinya melalui akad, atau perempuan yang meminta perlindungan kepada beliau tetapi beliau kemudian memisahkan diri darinya. Nama-nama perempuan ini di antaranya:
a. Al-‘Aliyah binti Zhabyan;
b. Asma’ binti Nu’man bin Jaun, ada yang menyebut namanya Umaimah;
c. Fathimah binti Dhahhak;
d. Al-Ghiffariyyah;
e. Ummu Syarik;
f. Asma’binti Shult as-Salamiyyah;
g. Laila binti Khuthaim al-Anshariyyah.

Adapun selir-selir Rasulullah di antaranya:
a. Mariyah al-Qibthiyyah; ibunda dari Ibrahim, satu-satunya anak Rasulullah yang tidak dilahirkan Khadijah;
b. Raihanah binti ‘Amr al-Qarzhiyyah.

#maulidnabi
#bulanmaulid
#اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّد يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّم

Sumber: Asadul Ghabah karya Ibnu Atsir